Дүрэм, журам, тогтоолууд

Нүүр хуудас руу буцах
 • 2018 оны 292-р тогтоол "Аж ахуйн харилцааны дүрэм"-дулаан

  Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч-Хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрмийн зорилго нь Эрчим хүчний тухай хуульд заасан дулаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс /цаашид “Хангагч” гэх/ хэрэглэгчийг дулаанаар хангахтай холбогдож үүссэн гэрээний нөхцөл, түүнд тавигдах шаардлага, үйлчилгээний түвшин, чанарын үзүүлэлт, төлбөр тооцооны нөхцөлийг тусгасан хэм хэмжээг тодорхойлоход оршино.

  Файлыг үзэх
 • 2018 оны 291-р тогтоол "Аж ахуйн харилцааны дүрэм"-цахилгаан

  Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч-Хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрмийн зорилго нь Эрчим хүчний тухай хуульд заасан цахилгаанаар зохицуулалттай хангах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчээс /цаашид “Хангагч” гэх/ хэрэглэгчийг цахилгаанаар хангахтай холбогдож үүссэн гэрээний нөхцөл, түүнд тавигдах шаардлага, үйлчилгээний түвшин, чанарын үзүүлэлт, төлбөр тооцооны нөхцөлийг тусгасан хэм хэмжээг тодорхойлоход оршино.

  Файлыг үзэх
 • 2018 оны 290-р тогтоол "Холболтын журам"-дулаан

  Энэхүү журмын зорилго нь дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээнд объектоо холбуулахиргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, объект, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, шинэчлэх, сүлжээнд холбох үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх үүрэг хариуцлага, эрх хэмжээг тодорхойлоход оршино.

  Файлыг үзэх
 • 2018 оны 289-р тогтоол "Холболтын журам"-цахилгаан

  Энэхүү журмын зорилго нь дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээнд объектоо холбуулахиргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх, объект, тоног төхөөрөмжийг өргөтгөх, шинэчлэх, сүлжээнд холбох үйл ажиллагаанд тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хүлээх үүрэг хариуцлага, эрх хэмжээг тодорхойлоход оршино.

  Файлыг үзэх
 • 2018 оны 12-р тогтоол "Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Аймаг, Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд гаргасан маргаан бүхий өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам"

  Энэхүү журмаар тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, хэрэглэгчээс маргаан бүхий өргөдөл, гомдлыг Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Аймаг, Нийслэлийн зохицуулах зөвлөлд гаргах, түүнийг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино.  

  Файлыг үзэх