Дүрэм, журам, тогтоолууд

Нүүр хуудас руу буцах
  • 2018 оны 292-р тогтоол

    Эрчим хүчний тухай хуулийн 12.1-д заасан эрчим хүчний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/ олгох, нөхцөл, шаардлага тогтоох, сонгон шалгаруулах, бүртгэх, хугацааг сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэ дүрмийн зорилго оршино.

    Файлыг үзэх
  • 2015 оны 93-р тогтоол

    Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсгүүрийн дамжуулахтай байгуулах цахилгаан эрчим хүч худалдах, худалдан авах гэрээний загвар

    Файлыг үзэх